• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระอังกฤษ กลุ่มสาระอังกฤษ กลุ่มสาระอังกฤษ กลุ่มสาระอังกฤษ
นางสาวกันต์รัศม์ ศิริสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจิตรา ศรีเกตุ ว่าที่ ร.ต.ปกธรรม เชาวนกฤษณกุล นางนิภาพร ศรีนาค
กลุ่มสาระอังกฤษ tmp tmp
นายอุสมาน มือลี นางสาวสิณี อ่องสุทธิกุล นายภานุ องศารา นางสาวชลธิชา กลัดสุข
กลุ่มสาระอังกฤษ      
นายอนุพล จันทร์บุตร