• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกะทู้วิทยา

     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกะทู้วิทยา จังตั้งเพื่อ
         ๑.) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานด้านการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน
         ๒.) แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนกะทู้วิทยา ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
         ๓.) ร่วมมือกับรัฐ องค์การ สมาคมหรือคณะบุคคลส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติ มีพลานามัย สมบูรณ์ เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ
         ๔.) ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และความเจริญในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาและสวัสดิการของสมาคม
         ๕.) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริ
         ๖.) ไม่ดำเนินการใด ที่เกี่ยวกับการเมือง การพนัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1. นายชวลิต สมัครพงศ์ นายกสมาคม
2. นายพรมมา สิทธิ์ทอง อุปนายกคนที่ ๑
3. นายยงยศ โกยวาณิชย์ อุปนายกคนที่ ๒
4. นางสิริมนต์ แก้วดำ เลขานุการ
5. นางธัญชนก ดารารัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางเรืองนิตย์ อินนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์
7. นายเสน่ห์ จันทรังษี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. นางเยาวลักษณ์ โสภา เหรัญญิก
9. นายจรินทร์ ชูแสงจันทร์ ปฏิคม
10. นายวุฒิ บุญโกย ผู้ช่วยปฏิคม
11. นางสุภาพ ศรีวิชัย นายทะเบียน
12. นายโอชา สุขอนันตพงศ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน