• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกะทู้วิทยา

     สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกะทู้วิทยา มีชื่อย่อว่า "ศ.กว. " ภาษาอังกษ KATHUWITTHAYA SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION "KSAA" มีวัตถุประสงค์
         ๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น
         ๒) ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่วิทยาการและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
         ๓) ส่งเสริมสวัสดิการและการศึกษาของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
         ๔) เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
         ๕) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. นางเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกสมาคม
2. นายเจริญ ทรัพย์ทวี อุปนายกคนที่ ๑
3. นายชัยอนันท์ สุทธิกุล อุปนายกคนที่ ๒
4. นางสาวสมลักษณ์ หลิมรักษาสิน เหรัญญิก
5. นางธนูศร สุวรรณหงษ์ นายทะเบียน
6. นายประภาส จันทร์ย่อง ประชาสัมพันธ์
7. นางสาวเนตรนที จำนงรักษ์ ปฏิคม
8. นายนิกร ขาวรักษา กรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบ กรรมการ
10. นายประสาน ตันตินิติธรรม กรรมการและเลขานุการ