• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

26 กันยายน 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยารับมอบโล่เกียรติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

26 กันยายน 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยารับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงเรียนกะทู้วิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งรับโล่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรวมเกินร้อยละ 50 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และโล่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย 10 Best Practices จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14 ณ โรงแรมทินิดี จ.ระนอง

01 01 01 01 01 01 01 01

h-new

Prev Next Page:
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "

7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู" 7-9 ก.ค.60 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม หน้า สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะแสดงให้ลูกหลานชาวในทูได้ศึกษาความรู้มีการจำลองวิถีเมืองแห่งแร่, หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้, นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้, การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน...

Read more

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore


นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain