• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

โครงการสิทธิเด็ก "ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์"

16-17 ก.ย. 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาส่งนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสิทธิเด็ก "ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์" เพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท้าทันสื่อ ส่งเสริมบทบาทของเด็กและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้การใช้สื่อออนไลน์ ตลอดนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปขยายผลในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 50 คน ทั้งระดับประถมและมัธยม จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

h-new

Prev Next Page:
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "

7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู" 7-9 ก.ค.60 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม หน้า สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะแสดงให้ลูกหลานชาวในทูได้ศึกษาความรู้มีการจำลองวิถีเมืองแห่งแร่, หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้, นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้, การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน...

Read more

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore


นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain