• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

ตลาดนักอาชีพ

โรงเรียนกะทู้วิทยาจัดกิจกรรมโครงงานทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนในแต่ละระดับ โดยนักเรียนสามารถเลือกและทำโครงงานที่นักเรียนสนใจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 นักเรียนสามารถศึกษาความรู้จากปราชญ์ภายในชุมชน หรือจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานของโครงงานโดยจัดเป็นตลาดนัดอาชีพ สาธิตและขายสินค้าที่นักเรียนได้ทำโครงงาน เช่น โครงงานด้านการทำงาน เช่น ยำสมุนไพร โครงงานด้านการบริการ เช่น การนวดสปาเท้า การสกรีนเสื้อ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการ ติดตัว สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือหารายได้ระหว่างเรียนได้

h-new

Prev Next Page:
โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "

7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 9 "ยลตลาด ชิมอาหาร เล่าขานเรื่องในทู" 7-9 ก.ค.60 ณ บริเวณถนนวิชิตสงคราม หน้า สนง.เทศบาลเมืองกะทู้ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะแสดงให้ลูกหลานชาวในทูได้ศึกษาความรู้มีการจำลองวิถีเมืองแห่งแร่, หมู่บ้านเหมืองแร่กะทู้, นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู้, การถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงรำวง การแข่งขันร่อนแร่ รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีต เช่น การละเล่นสะบ้า จำลองร้านกาแฟโบราณ สาธิตการอยู่ไฟ สาธิตการไหว้พระอิ่มบุญ การทำขนมพื้นบ้าน...

Read more

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore


นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain