• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

6 ก.พ. 57 โรงเรียนกะทู้วิทยาร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 และการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ดังนี้
1. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม. 1- ม.3 ผู้แข่งขัน
    - ด.ญ. ธัญชนก ยาทิพย์
    - ด.ญ. ปรีชญา รักเถาว์
    - ด.ญ. ศิริวาริญ รักสาร
ผู้ฝึกสอน นายเฉลิมพล มีดวง
    นางสาวสุภากาญจน์ รักษาวงศ์


2. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออติสติก ม. 1-ม. 3 ผู้แข่งขัน
    - ด.ญ.ชฎาธาร ลีนันท์

ผู้ฝึกสอน นางสาวชวัลรัตน์ เมืองมูล


3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬารักบี้ฟุตบอลหญิง ประเภท 7 คน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" จังหวัดนครราชสีมา คือ นางสาวกนกวรรณ แซ่ฉั่ว

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain