• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

ค่ายพักแรมพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

วันที่ 30 ม.ค. - 1 กพ. 60 โรงเรียนกะทู้วิทยาจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ โดยกิจกรรมฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร และที่สำคัญทักษะการใช้ชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain