• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

ค่ายพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 31 ม.ค. -1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกะทู้วิทยา จัดค่ายอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและใช้พืชภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักพรรณไม้ในโรงเรียน การจัดเก็บพรรณไม้ และศึกษาพรรณไม้ ณ สวนพฤกษชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain