• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

ค่าย "ยุวมัคคุเทศน์" Youth Phuket Guide Program

20 - 22 ม.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จัดค่าย "ยุวมัคคุเทศน์" Youth Phuket Guide Program สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง สามาถถอดบทเรียน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ ทั้งนี้ได้ศึกษาวิธีการทำไม้กวาดจากปราชญ์ชาวบ้าน จนนักเรียนสามารถทำเองได้ จัดกิจกรรมค่ายโดย นักเรียนทุนพอเพียง รุ่นที่ 3 , 4, 5 , 6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain