• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

ขยายผลการนำหลัก ปศพพ.ไปใช้สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ขยายผลการนำหลัก ปศพพ.ไปใช้สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 และวันที่ 8 มกราคม 2560 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จัดการอบรมขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ให้แก่ โรงเรียนในเครื่อข่าย อบจ. ภูเก็ต ได้แก่ โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต และโรงเรียนบ้านนาบอน นำทีมวิทยากรโดยครูดวงพร กุลวรางกูร

 01  01  01  01  01  01  01  01

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain