• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิอากาศ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกะทู้วิทยาได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิอากาศ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 94 คน เข้าร่วม ในเวลา 8.30-12.00 ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ฐานที่ 2 เครื่องมือพยากรณ์อากาศเบื้องต้น และ ฐานที่3 การพยากรณ์อากาศโดยใช้เรดาร์ โดยมีวิทยากร คือ คุณรุ่งรวี อ้นคต ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และคณะเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเวลา 13.00-16.00 คณะครูกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ ฐานการเรียนรู้นอกชั้นเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain