• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายไชยวัฒน์ วุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 5/1 รร.กะทู้วิทยาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ข้าประชุม " High School Students Summit on World Tsunami Awareness Day " ระหว่างวันที่ 22-29 พ.ย 2559 ณ เมืิอง Kochi ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยสินามิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันภัยสินามิ ร่วมกับนักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่ประสบภัยสินามิกว่า 30 ประทศทั่วโลก

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain