• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

10 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 จำนวน 142 คนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 จำนวน 142 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสาร ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ ศึกษาขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งฝึกการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain