• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ศรร.กะทู้วิทยา ร่วมกับชมรมพอเพียงภาคใต้ และโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ศรร.กะทู้วิทยา ร่วมกับชมรมพอเพียงภาคใต้ และโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนายเสรี สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย นายโอษฐ์ นพรัตน์ และนางสายพิณ เพชรสีเงิน ศึกษานิเทศน์ ประจำ สพป.นศ.2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองเสาหนือ เพื่อให้คณะครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมีคณะวิทยากรจาก ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนกะทู้วิทยา จ.ภูเก็ต นำทีมโดยนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกะทู้วิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain