• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

สัมมนาเพื่อนโยบายสู่สารธารณะ

28 ก.ค. 59 สภานักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาเข้าร่วมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองแก่เด็ก เยาวชน โในระบอบประชาธิปไตยต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะสู่เยาวชน จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain