• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

2 มิ.ย. 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดย นายนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏฺิบัติงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นเลิศด้านวิชาการ ความมีวินัยของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain