• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ สร้างสำนึกความเป็นพลเมือง

27 พ.ค. 59 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองแก่ เด็ก เยาวชน ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าในที่ถูกต้อง และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ณ โรงแรมสุพิฌาย์ จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดภูเก็ต

h-new

readmore

h-activity

Prev Next Page:

readmore

h-student

readmore

 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัญญา หัตถิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Kmail_logo

การพัฒนาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ตัวอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
สพม14
เตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานภายนอก

moe
obec
sesao14
logistics-supply-chain