• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2561

 1. ปก
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. ส่วนที่ 1 บทนำ ข้อมูลทั่วไป
 5. ส่วนที่ 2 สถานภาพของสถานศึกษา
 6. ส่วนที่ 3 ทิศทางของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 7. ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงานโครงการกลยุทธ์ แผนหลัก โครงการย่อยกิจกรรม
 8. ส่วนที่ 5 แผนงานหลักที่ 1 สุขภาพกาย จิต
 9. ส่วนที่ 5 แผนงานหลักที่ 2 วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 10. ส่วนที่ 5 แผนงานหลักที่ 3 ศักยภาพเป็นพลโลก
 11. ส่วนที่ 5 แผนงานหลักที่ 4 หลักสูตร
 12. ส่วนที่ 5 แผนงานหลักที่5 ครู
 13. ส่วนที่ 5 ส่วนที่ แผนงานหลักที่ 6 สถานที่
 14. ส่วนที่ 5 แผนงานที่ 7 เครือข่าย เทคโนโลยี
 15. ส่วนที่ 5 แผนงานหลักที่ 8 บริหาร
 16. ส่วนที่ 5 แผนงานหลักที่ 9 ภาคีเครือข่าย
 17. ส่วนที่ 5 แผนงานหลักที่ 10 ชุมชน
 18. ภาคผนวก