เอกสารงานวิชาการ


1.Logo โรงเรียน

2.แบบฟอร์มตารางเรียน

3.แบบหัวเอกสาร ใบความรู้ ใบกิจกรรม docx

4.หัวกระดาษข้อสอบ

5.แบบวิเคราะห์ข้อสอบ

6.แบบสรุปวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มสาระฯ

7.แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.แบบขออนุญาตประชุม-อบรม

9.แบบรายงานการอบรม

10.แบบจัดคาบสอนครู (กลุ่มสาระฯ)

11.แบบสรุปคาบสอนครูฯ

12. แบบจัดสอนแทน

13.แบบบันทึกการสอนเสริม

14.แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ (ห้องเรียน)

15.แบบสรุปการบันทึกการสอน (ห้องเรียน)

16.แบบสรุปการบันทึกการสอนประจำเดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

17.แบบสรุปการส่ง ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

18.แบบฟอร์มขอก๊อปปี้ปร๊นเอกสาร

19.แบบบันทึกการถ่ายเอกสาร

20.แบบบันทึกการเบิกปากกา-ไวท์บอร์ด

21.แบบสรุปการจัดทำโครง

22.แบบนิเทศการสอน

23.แบบฟอร์มแผนการสอน

24.แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

25.แบบโครงการสอน(ประมวล)

26.แบบฟอร์หน่วยพอเพียงวิชาเดียว

27.แบบฟอร์มหน่วยบูรณาการพอเพียง

28.แบบฟอร์มแผนฐาน ปศพพ.

29.แบบยื่นคำร้องขออนุญาตสอบ (กรณีขาดสอบ)

30. แบบยื่นคำร้องขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน

31.แบบนิเทศกลุ่มสาระฯ

32. แบบฝากคาบสอนแทน