ฝ่ายบริหาร


นายจักพันธ์ อุดทะดาดวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายศุภกิจ ชำนาญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นายศุภกิจ ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นายภานุ องศารา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส.ชวัลรัตน์ เมืองมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร