ฝ่ายบริหาร

นายปัญญา หัตถิ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)


นางกฤตยา ไหมแพง (กลุ่มอำนวยการ)


นางดวงพร กุลวรางกูร (กลุ่มบริหารวิชาการ)


นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูร (กลุ่มบริหารทั่วไป)