ฝ่ายบริหาร


นายจักพันธ์ อุดทะดาดวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายศุภกิจ ชำนาญกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นายศุภกิจ ชำนาญกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นางอรพรรณ นวลศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายภานุ องศารา
ครูรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร