ประวัติโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คติพจน์โรงเรียน สุสสูสํ ลภเต ปฺญญํ ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี พ.ศ. 2565

ที่ตั้ง

     โรงเรียนกะทู้วิทยา เลขที่ 51 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต ห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 10 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-7632-1311 โทรสาร 0-7632-1312 www.kathu.ac.th https://www.facebook.com/KathuSchool

     โรงเรียนกะทู้วิทยา จัดตั้งขั้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิกา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2518 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษาประจำอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 60 ไร่ 3 ตารางวาเป็นที่ราชพัสดุ ขึ้นทะเบียนหมายเลข ภก 83

     โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 โดยใช้ห้องประชุมของ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในขณะนั้น โดยมีครูทั้งหมด 4 คน นักเรียน 32คนและลูกจ้างประจำ1คน ต่อมาชาวบ้าน ครูและลูกจ้างประจำได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 3 ห้องเรียน ในเขตพื้นที่ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520

ตราสัญลักษณ์

logo

     มีอักษร ก.ว. อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยรัศมีของแสงซึ่งแสดงให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ เจิดจ้าดั่งรัศมีของแสง ตอนล่างของตราสัญลัษณ์ มีฐาน รองรับชื่อของโรงเรียน ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงของสถาบันสืบไป