ประวัติโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
คติพจน์โรงเรียน สุสสูสํ ลภเต ปฺญญํ ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา

วิสัยทัศน์

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ คิดสร้างสรรค์ รักความเป็นไทย สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสาร อยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2558

ที่ตั้ง

     โรงเรียนกะทู้วิทยา เลขที่ 51 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต ห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 10 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-7632-1311 โทรสาร 0-7632-1312

     โรงเรียนกะทู้วิทยา จัดตั้งขั้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิกา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2518 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษาประจำอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 60 ไร่ 3 ตารางวาเป็นที่ราชพัสดุ ขึ้นทะเบียนหมายเลข ภก 83

     โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 โดยใช้ห้องประชุมของ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในขณะนั้น โดยมีครูทั้งหมด 4 คน นักเรียน 32คนและลูกจ้างประจำ1คน ต่อมาชาวบ้าน ครูและลูกจ้างประจำได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 3 ห้องเรียน ในเขตพื้นที่ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520

ตราสัญลักษณ์

logo

     มีอักษร ก.ว. อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยรัศมีของแสงซึ่งแสดงให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ เจิดจ้าดั่งรัศมีของแสง ตอนล่างของตราสัญลัษณ์ มีฐาน รองรับชื่อของโรงเรียน ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงของสถาบันสืบไป