ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนกะทู้วิทยา

ชื่อ – สกุลตำแหน่งระยะเวลา
นายวิสัย วิมลรัตน์ครูใหญ่พ.ศ.2518
นายเสรี ซ่อนกลิ่นอาจารย์ใหญ่พ.ศ.2518 – 2525
นางสาวสมจิต ทรัพย์สมบูรณ์อาจารย์ใหญ่พ.ศ.2525-1529
นายอุดม สมสุขอาจารย์ใหญ่พ.ศ.2529 – 2536
นายนิกร ธีระจามรผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.2536 -2542
นายบุญเสี่ยง อารีราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.2543 – 2547
นายขัมน์ สุขาพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.2547 – 2551
นายณชัย เขมนิพัทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.2551 – 2554
นายมนตรี พรผลผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.2554 – 2559
นายปัญญา หัตถิผู้อำนวยการโรงเรียนพ.ศ.2559 – ปัจจุบัน