ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนกะทู้วิทยา

  ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
  นายวิสัย วิมลรัตน์ ครูใหญ่ พ.ศ.2518
  นายเสรี ซ่อนกลิ่น อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2518 – 2525
  นางสาวสมจิต ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2525-1529
  นายอุดม สมสุข อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2529 – 2536
  นายนิกร ธีระจามร ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2536 -2542
  นายบุญเสี่ยง อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2543 – 2547
  นายขัมน์ สุขาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2547 – 2551
  นายณชัย เขมนิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2551 – 2554
  นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2554 – 2559
 

นายปัญญา หัตถิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2559 – 2562
  นายสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน