กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัฒนา สุขใส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวิรยุทธ ศักดา
นายสุวรรณชัย เพ็งสง
น.ส.ธิดารัตน์ ทองสีนวล