กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายอภิชาติ สิงห์คีพงษ์ (หัวหน้าหมวด)


นางศุภลักษณ์ อรุณโชติ


นายปราโมทย์ สุกแดง


น.ส.จินตนา โคกเขา


น.ส.รวิวรรณ จันทระ


นายธิษณิน พจน์พัฒนกุล


นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม


นายวีระชาติ ศรีนิล


น.ส.สุภารักษ์ สุภาวรรณ์


ว่าที่ ร.ต.ยุรนันท์ พันทา