กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาติ สิงห์คีพงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดวงพร กุลวรางกูร
นางศุภลักษณ์ อรุณโชติ
นายปราโมทย์ สุกแดง
นายธิษณิน พจน์พัฒนพล
นายชัยยงค์ หวังแต่ธรรม
น.ส.จินตนา โคกเขา
น.ส.ปัทมา ศรีเพชร
น.ส.สุภากาญจน์ รักษาวงศ์
นายจักรพงษ์ กุลมาลา
นายวีระชาติ ศรีนิล
นายสหรัฐ แสงทองดี