สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกะทู้วิทยา

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกะทู้วิทยา มีชื่อย่อว่า “ศ.กว. ” ภาษาอังกษ KATHUWITTHAYA SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION “KSAA” มีวัตถุประสงค์
         ๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น
         ๒) ส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่วิทยาการและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
         ๓) ส่งเสริมสวัสดิการและการศึกษาของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
         ๔) เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
         ๕) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. นางเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์นายกสมาคม
2. นายเจริญ ทรัพย์ทวีอุปนายกคนที่ ๑
3. นายชัยอนันท์ สุทธิกุลอุปนายกคนที่ ๒
4. นางสาวสมลักษณ์ หลิมรักษาสินเหรัญญิก
5. นางธนูศร สุวรรณหงษ์นายทะเบียน
6. นายประภาส จันทร์ย่องประชาสัมพันธ์
7. นางสาวเนตรนที จำนงรักษ์ปฏิคม
8. นายนิกร ขาวรักษากรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบกรรมการ
10. นายประสาน ตันตินิติธรรมกรรมการและเลขานุการ