กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.น้ำทิพย์ มิตตะปิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจิตรา ดีวินิจ
น.ส.เอริญญา มัจฉา
น.ส.ธนพร บุญยกบัณฑิต
น.ส.ทิตย์ติยา ดาบเงิน
น.ส.หัทยา วุฒิประดิษฐ์