สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกะทู้วิทยา

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกะทู้วิทยา จังตั้งเพื่อ
         ๑.) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานด้านการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน
         ๒.) แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนกะทู้วิทยา ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
         ๓.) ร่วมมือกับรัฐ องค์การ สมาคมหรือคณะบุคคลส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติ มีพลานามัย สมบูรณ์ เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ
         ๔.) ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และความเจริญในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาและสวัสดิการของสมาคม
         ๕.) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริ
         ๖.) ไม่ดำเนินการใด ที่เกี่ยวกับการเมือง การพนัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1. นายชวลิต สมัครพงศ์นายกสมาคม
2. นายพรมมา สิทธิ์ทองอุปนายกคนที่ ๑
3. นายยงยศ โกยวาณิชย์อุปนายกคนที่ ๒
4. นางสิริมนต์ แก้วดำเลขานุการ
5. นางธัญชนก ดารารัตน์ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางเรืองนิตย์ อินนุรักษ์ประชาสัมพันธ์
7. นายเสน่ห์ จันทรังษีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. นางเยาวลักษณ์ โสภาเหรัญญิก
9. นายจรินทร์ ชูแสงจันทร์ปฏิคม
10. นายวุฒิ บุญโกยผู้ช่วยปฏิคม
11. นางสุภาพ ศรีวิชัยนายทะเบียน
12. นายโอชา สุขอนันตพงศ์ผู้ช่วยนายทะเบียน