สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกะทู้วิทยา

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนกะทู้วิทยา จังตั้งเพื่อ
         ๑.) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานด้านการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน
         ๒.) แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนกะทู้วิทยา ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
         ๓.) ร่วมมือกับรัฐ องค์การ สมาคมหรือคณะบุคคลส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติ มีพลานามัย สมบูรณ์ เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ
         ๔.) ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และความเจริญในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยาและสวัสดิการของสมาคม
         ๕.) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริ
         ๖.) ไม่ดำเนินการใด ที่เกี่ยวกับการเมือง การพนัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1. นายประเสริฐ ลิ่มเจริญประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
2. นางพัชรี บุญเพชรรองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
3. นางลัคณา บัวแก้วเลขานุการ
4. นางสาวสุทิพย์ ช่วยชูประชาสัมพันธ์
5. นางนาถนภา ภูพวกนายทะเบียน
6. นายพยุงศักดิ์ กาฬมิคกรรมการ
7. นางสาวประพักตร์ บุญเสริม กรรมการ
8. นางสาวปิยดา จันทรัตน์ กรรมการ
9. นายพิศิษฏ์ เกื้อคลัง กรรมการ
10. นางเปียวณิชา โพธิ์ถาวร กรรมการ
11. นายราชินทร์ ทองมากคุณ กรรมการ
12. นายมงคล ศิริไชย กรรมการ