กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภานุ องศารา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายพิชุยยุทธ พรหมสมบัติ
นายอนุพล จันทร์บุตร
น.ส.สุมาลี ประจำน้อย
นายปิยณัฐ เจริญพงศ์
น.ส.คณพร แสงขาว
นายศุภณัฐ ชยุตพงศ์พันธ์
นายสมบัติ บุญช่วน
นายชนินทร์ เหลื่อมใส