กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.ชวัลรัตน์ เมืองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการ คศ.2
นายเอกชัย หนูหลง
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
น.ส.รัชดา ดำคงแสง
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
น.ส.พนิดา ดำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
น.ส.สโรชินี ชุมกลม
ครูชำนาญการ คศ.2
น.ส.พฤกษา หนูเนื่อง
ครูชำนาญการ คศ.2
น.ส.เฉลิมฉัตร ชูเชิด
ครู คศ.1
นายธนวัฒน์ สุขลิ่ม
ครูผู้ช่วย
น.ส.มัณฑณา ธานินพงศ์
ครูผู้ช่วย