กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.รัชดา ดำคงแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายเอกชัย หนูหลง
น.ส.พนิดา ดำแก้ว
น.ส.ชวัลรัตน์ เมืองมูล
น.ส.สโรชินี ชุมกลม
น.ส.พฤกษา หนูเนื่อง