คณะกรรมการสถานศึกษา

นายชัยอนันท์สุทธิกุล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

๑. นายชัยอนันท์ สุทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๓. นายไชยวุฒิ บุญเอิบ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นางนันทภัค สวัสดิเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๕. นางรุ่งนภา พุฒิแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. นายโชคชัย ชีวเจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๗. นายวุฒิ บุญโกย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๘. นายราชินทร์ ทองมากกุล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
๙. นางดวงพร กุลวรางกูร ผู้แทนครู กรรมการ
๑๐.นายชวลิต สมัครพงศ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
๑๑.นางสมทรง ประสานสม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
๑๒.นายพรเทพ โปตะการักษ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
๑๓.นายมาโรจน์ ทองย่น ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
๑๔.พระครูโสภณสุตาทร ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
๑๕.ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา กรรมการและเลขานุการ