คณะกรรมการสถานศึกษา

นายคำนึง สิงห์เอี่ยม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 • นายชวลิต สมัครพงศ์ ตัวแทนผู้ปกครอง
 • น.ส.สุภากาญจน์ รักษาวงศ์ ตัวแทนครู
 • นายมานิต กีรติธรานุรักษ์ ตัวแทนองค์กรชุมชน
 • นายชัยอนันท์ สุทธิกุล ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นายประสาน ตันตินิติธรรม ผู้แทนศิษย์เก่า
 • นายธัชพล ขมิ้นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายนิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายไพโรจน์ ชัยชำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางสุนี เลื่อมใส ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์
 • พระครูโสภณสุตาทร ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์
 • นายวิทยากร ตันติวิท ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายมนตรี พรผล กรรมการและเลขานุการ