กล่มุสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.เปียร์ทิพย์ บุญแพง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าที่ รต.วิโรจน์ ณ พัทลุง
นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย
นายธีรนัย สนิยา