facebook

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

h-new

readmore

h-activity

21 พ.ค. 58 โรงเรียนกะทู้วิทยาได้ต้อนรับผู้ติดตามประเมินโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ 3 เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ หากผ่านการประเมินจะได้รับห้องเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท Samsung เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนใ
6 มี.ค. 58 โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา
22-23 ก.พ. 58 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ ร่วมแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในโครงการ ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา (ภาคใต้) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
25 กพ. 58 นักเรียนร่วมนำเสนอการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการโครงงานในกิจกรรมชุมนุม นักเรียนสร้างและออกแบบโครงงานด้วยตนเองพร้อมนำเสนอชิ้นงานที่ได้จากการเรียนรู้

readmore

h-student

readmore

leader
facebook

moe
obec
sesao14